طراحی جلد برای کتاب های فنی، مهندسی و دانشگاهی
طراحی جلد برای کتاب های فنی، مهندسی و دانشگاهی را بسیاری از منتقدان هنری و به ویژه طراحان گرافیک در ایران، کاری تنها بازارپسند و به نوعی غیر هنری می دانند. چنین برخوردی ـ که طی سال های سال متورم شده است ـ باعث شده تا مسایل مختلفی از یک سو گریبانگیر بخش زیادی از طرح جلدها، از یک سو گریبانگیر هنر گرافیک و از سوی دیگر، گریبانگیر طراحان گرافیک این کشور شود. من نخستین بار تنها به دلیل اقتصادی یا به عبارتی کسب درآمد، به طراحی چنین جلد کتاب هایی رو آوردم. پس از مدتی، تنها به کسب درآمد بسنده نکرده و تمامی سعی خود را به کار بردم تا در طراحی این جلدها ـ که متاسفانه بیش از اندازه، نظر ناشر و نویسنده در آن دخالت دارد ـ دست کم الفبای هنر گرافیک را به اجرا درآورم. اکنون یکی از دغدغه های من، طراحی گرافیک جلد کتاب های فنی، مهندسی و دانشگاهی است. به نظر من آشتی که نه ! بلکه همکاری میان طراحان گرافیک ایران با ناشران این دست از کتاب ها، اتفاق هنری بزرگی را در طراحی جلد کتاب های فنی، مهندسی و دانشگاهی به وجود می آورد. حتا اگر این همکاری، بیش از هر چیز ـ و تا مدت ها ـ به کمی انعطاف از طرف طراحان گرافیک ایران بیانجامد

Module Border Module Border
  طراحی جلد برای کتاب های: فنی، مهندسی و دانشگاهی 
     
ایمنی در برق | نشر فدک ایساتیس
مهندسی مدار | نشر فدک ایساتیس
ترانسفورماتورها و رآکتورها | نشر فدک ایساتیس
آزمون های استخدامی «ادبیات» | نشر کلید آموزش
آزمون های استخدامی «کامپیوتر» | نشر کلید آموزش
مجموعه کتاب های «ISO» | نشر فدک ایساتیس
کنترل آفات | نشر فدک ایساتیس
اطلس چدن | نشر فدک ایساتیس
کلید فلزات گرانبها | نشر فدک ایساتیس
کلید فلزات رنگین | نشر فدک ایساتیس
  Previous   |     Next  
Module Border Module Border